menu
Cerrar

CE Marking and the importance of Topciment products having it

Nami vyrábané dekoratívne systémy a produkty vyžadujúce označenie CE ho majú. Odznak, ktorý legitimizuje, že vyrábame a predávame to, o čom tvrdíme, že vyrábame a predávame. Pečať, bez ktorej by sme nemohli predávať naše výrobky s plnými zárukami na európskom území.

Vyznamenanie, ktoré je kompatibilné s normou ISO 9001 :2015 certifikát >, ktorý nám nedávno udelila tá istá spoločnosť, ktorá ratifikovala dokumenty a testy potrebné na získanie označenia CE. Nižšie vysvetlíme, z čoho tento symbol pozostáva, jeho účel a použitie, mechanizmus jeho získania a produkty Topciment®, ktoré ho majú.

Čo je označenie CE a na čo slúži?

Označenie CE je symbol, ktorý potvrdzuje, že výrobok, ktorý sa predáva alebo sa má v budúcnosti uvádzať na trh, prešiel komplexným hodnotením a že spĺňa sériu požiadaviek týkajúcich sa výroby, dizajnu, bezpečnosti a ochrany zdravia stanovených v bezpečnostnom predpise Európskej únie.

Tieto podmienky sú stanovené Európskou úniou pre určité výrobky v stavebnom sektore, nie však pre všetky, a bez ich dodržiavania je ich distribúcia úplne nezákonná. Z tohto dôvodu je nevyhnutné získať označenie CE pred uvedením týchto výrobkov na trh a ich uvedením do prevádzky. Nie všetky spoločnosti dodržiavajú tieto predpisy, ale systémy Topciment® áno. To je najlepšou zárukou pre zákazníkov, že vyvíjame a predávame len produkty najvyššej výkonnosti, ktoré spĺňajú kritériá stanovené EÚ. Pečať, ktorú dopĺňa certifikát ISO 9001:2015, pretože jedno bez druhého nemožno dať, a preto môžeme hrdo povedať, že sme držiteľmi oboch.

Štítok, ktorý musí byť vždy viditeľný pre príjemcu produktu alebo zákazníka. Musí byť uvedené na výrobku alebo na štítku k nemu pripojenom; niekedy to môže byť aj na samotnej Dostupnosti alebo na sprievodných dokladoch. Pokiaľ ide o informácie, ktoré má označenie CE odhaliť, okrem údajov o výrobcovi a samotnom produkte existuje referenčné číslo použitého DoP, ENh alebo EAD.

Ktoré výrobky sú označené značkou CE?

Nie všetky výrobky musia spĺňať požiadavky Európskej únie a získať označenie CE, iba tie, ktoré sú tak či onak ovplyvnené osobitný predpis alebo smernica. Zodpovednosť za kontrolu, či daný výrobok má alebo nemá označenie CE, nesie výlučne výrobca. V tomto smere sme si v Topciment® plne vedomí tejto kompetencie a ako takú ju preberáme a využívame.

Je dôležité poznamenať, že v hypotetickom prípade výrobku pozostávajúceho z niekoľkých komponentov alebo jednotlivých častí, ktoré majú svoje vlastné označenie CE, nezíska sa celkové označenie CE automaticky. Na to bude potrebné prejsť príslušným procesom hodnotenia výrobcom alebo laboratóriom, ktoré je tak akreditované a môže potvrdiť, že výrobok vyhovuje európskym bezpečnostným predpisom. Analýza, ktorá bude oveľa rýchlejšia pri použití produktov, ktoré predtým prešli týmto testom.

Test označenia CE Topciment
Pracovníci spoločnosti Tecnalia testujú produkty Topciment.

Ako získať označenie CE: postup, ktorý treba dodržať

Výrobca má niekedy k dispozícii niekoľko nariadení a možností na získanie jedného alebo druhého typu označenia CE. Po výbere typu označenia CE musí byť výrobok (výrobky) podrobený hodnoteniu externou spoločnosťou, ktorá je na to kvalifikovaná.

Táto spoločnosť, ktorá je na to kompetentná, pretože to stanovila Európska komisia, vykonáva všetky príslušné testy a kontroly. Potom iná rovnako kompetentná organizácia, oprávnená európskymi inštitúciami, osvedčí, či boli alebo neboli splnené požiadavky na získanie označenia CE.

Typy označenia CE v sektore stavebníctva

Od 1. júla 2013 je pre výrobcov a dovozcov povinnosťou používať označenie CE na výrobky v stavebnom sektore, na ktoré sa vzťahuje niektorou z nasledujúcich noriem: buď harmonizovanou normou (ENH) vypracovanou Európskym výborom pre normalizáciu (CEN) alebo európskym technickým posúdením (ETA) vykonaným orgánmi oprávnenými vykonávať túto úlohu.

Toto je povinné podľa nariadenia o stavebných výrobkoch (CPR) č. 305/2011. Nariadenie, ktorého cieľom je odstrániť akékoľvek technické prekážky pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh tým, že sa zabezpečí, aby boli verejne dostupné informácie o výkonnosti nevýhodťažných produktov je plne uskutočniteľné.

1. Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (DoP)

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach je dokument, v ktorom výrobca príslušného stavebného výrobku ubezpečuje, a tým preberá zodpovednosť, že deklarované úžitkové vlastnosti výrobku sú pravdivé. Dokument, ktorý zaručuje transparentnosť a ktorý je nevyhnutný na uvedenie výrobku na trh, keďže označenie CE možno umiestniť len na tie výrobky, pre ktoré bolo vydané vyhlásenie o parametroch v súlade s článkami 4 a 6 Stavebný predpis č.305/2011. Inými slovami, ak vyhlásenie o vlastnostiach nie je zabalené, označenie CE nemôže byť pripevnené.

Je dôležité poznamenať, že existujú určité výnimky zo súladu s DoP a označením CE:

Keď Ide o jeden výrobok, ktorý sa nevyrába sériovo, na špecifickú prácu a podlieha národným normám a zákonom.

Keď bol výrobok vyrobený na tom istom mieste, kde sa má použiť.

Keď stavebný výrobok nevyžaduje na výrobu priemyselný proces, a preto neohrozuje zachovanie dedičstva.

2. Európske technické posúdenie (ETA)

Na druhej strane existuje európske technické posúdenie (ETA). Dokument, ktorý informuje o úžitkových vlastnostiach stavebného výrobku v spojení s jeho hlavnými charakteristikami. ETA môže byť vydané v jednom z dvoch prípadov: ak sa na výrobok nevzťahuje, alebo aspoň nie úplne, harmonizovaná norma na európskej úrovni (ENh); a keď sú hodnotiace mechanizmy a kritériá už zohľadnené v Európskom hodnotiacom dokumente (EAD).

Certifikácia úžitkových vlastností stavebného výrobku môže byť až štyroch typov:

1. Systém 1+: výrobca a certifikačný a kontrolný orgán overujú výrobok a každú šaržu.

2. Systém 1: ako je uvedené vyššie, ale certifikovaný orgán nebude vykonávať testy testovaním vzoriek odobratých pred uvedením produktu na trh.

3. Systém 2+: ako vyššie, ale bez určenia typu výrobku na základe typových skúšok (vrátane odberu vzoriek), typových výpočtov, popisnej dokumentácie výrobku atď.

4. Systém 3: výrobca vykoná kontrolu výroby na mieste a skúšobné laboratórium určí typ výrobku na základe typovej skúšky. Teda na základe vzoriek produktu vyrobeného výrobcom.

5. Systém 4: Rovnaký ako vyššie s jednou variáciou; validačné skúšky vykoná samotný výrobca a nie notifikované externé laboratórium.

V prípade Topciment® sa naše označenie CE a DoP vykonávajú podľa systému 3. Tecnalia, popredné výskumné a technologické vývojové centrum v Európe, bola spoločnosť zodpovedná za vykonanie príslušné testy so vzorkami našich produktov vo svojich laboratóriách. Testy s uspokojivými výsledkami, ktoré spoločnosť Bureau Veritas, lídri v oblasti testovacích, kontrolných a certifikačných služieb, potvrdila udelením označenia CE dekoratívnym systémom a súvisiacim produktom, ktoré vyrábame.

Značenie CE: najlepšia záruka kvality produktov Topciment

Veľmi málo spoločností dokáže, že sú inovatívne MSP, že ich produkty majú označenie CE a že všetky interné procesy vykonávať v súlade s normami stanovenými normou ISO 9001:2015. My áno a to je najlepšia záruka kvality našich produktov.

Vzhľadom na špecifickosť dekoratívnych systémov, ktoré vyrábame, a keďže neexistuje žiadna špecifická norma, ktorej by sa riadili, klasifikujeme ich v rámci normy 1504-2:2005, pretože je to tá najlepšia vyhovuje procesu nanášania našich súvislých dekoratívnych náterov.

Norma, ktorá podrobne zahŕňa vypracovanie série povinných skúšok na určenie ich vlastností, konkrétne na ochranu betónu:

Priepustnosť pre vodnú paru (UNE EN ISO 7783:2019).

Priepustnosť pre kvapalnú vodu (UNE EN 1062-3:2008)

Priepustnosť pre CO2 (UNE EN 1062-6:2003)

Priľnavosť priamym ťahom (UNE EN 1542: 2000)

Odolnosť proti oderu (UNE EN ISO 5470-1-2017)

Odolnosť proti nárazu (UNE EN ISO 6272-1:2012)

Ako doplnok ďalšie testy na kompresiu, ohyb, Požiarna odolnosť atď. možno vykonať. Skúšky, ktoré nie sú povinné, pretože nie sú zahrnuté v platnej norme, ale ktoré prispievajú k dôveryhodnosti a zárukám produktu alebo systému.

V Topciment® sme testovali všetky dekoratívne systémy a získali označenie CE pre štandard, kremenný efekt, evolúciu; priemyselné doPríroda, dva najnovšie prírastky, sa v súčasnosti analyzujú, aby sme mohli pokračovať v stopách predchádzajúcich. K dispozícii sú aj ďalšie súvisiace produkty, ako napríklad Presealer, Topsealer, Acricem a Primapox.

Prihláste sa na odber našich noviniek

Dostávajte do svojho e-mailu tipy na aplikáciu a starostlivosť o mikrocement, najnovšie trendy a novinky o produktoch Topciment.