menu
Cerrar

Aviso Legal y Política de privacidad

AVISO LEGAL WEB Y POLITICA DE PRIVACIDAD

Condiciones generales de uso:

Grupo Negocios P.O., S.L.U. es titular del sitio Web y del nombre de dominio www.topciment.com

DATOS IDENTIFICATIVOS

Overeenkomstig de informatieplicht van artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel en de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming), worden hieronder de volgende gegevens weergegeven: Datos identificativos del responsable:

Grupo Negocios PO, SLU, B97539076, Calle Rosas 33 - 46940 - MANISES - 963925989 e-mail: info @topciment.com 

GEGEVENSBESCHERMING

PO Business Group , S.L.U. voldoet aan de richtlijnen van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december, dat de verordeningen voor de ontwikkeling van de organieke wet en de VERORDENING (EU) goedkeurt 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en waarbij Richtlijn 95/46/EG wordt ingetrokken (Algemene verordening gegevensbescherming), en zorgt voor de correct gebruik Grupo Negocios PO , S.L.U. verbindt zich ertoe dat de gevraagde persoonsgegevens strikt noodzakelijk zijn om de gevraagde dienst uit te voeren. U wordt, indien van toepassing, geïnformeerd over de verplichting om bepaalde gegevens te verstrekken, zonder welke het niet mogelijk zou zijn om de dienst uit te voeren. 

Evenzo, Grupo Negocios P.O. , SLU, als verantwoordelijke voor de gegevens, verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid en vertrouwelijkheid van de verstrekte Persoonsgegevens te handhaven en alle nodige veiligheidsmaatregelen te nemen om verlies, wijziging zonder toestemming of ongeoorloofde toegang te voorkomen, in overeenstemming met de Ontwikkelingsverordening van de LOPD goedgekeurd door Koninklijk Besluit 1720/2007, van 21 december.

Evenzo wordt de gebruiker geïnformeerd dat hij op elk moment de rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet kan uitoefenen die zijn erkend in zei organieke wet 15/1999 van 13 december 1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, waarbij Grupo Negocios PO op de hoogte wordt gesteld , S.L.U.

GEBRUIKERS

Volgens wat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, informeren wij u dat wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden zullen verwerken:

De gecontracteerde dienst of het product leveren of leveren, en u informeren over de producten of diensten die op onze website zijn gepubliceerd

De verstrekte persoonlijke gegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie wordt onderhouden, de verwijdering niet wordt verzocht door de belanghebbende, of gedurende 1 jaar vanaf de laatste bevestiging van interesse, of voor de tijd die nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Het bedrijf neemt GEEN geautomatiseerde beslissingen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in gevallen waarin er een wettelijke verplichting is en we zullen deze behandelen op basis van uw toestemming.

Evenzo informeren wij u over de mogelijkheid om de volgende rechten uit te oefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens: recht op inzage, rectificatie, verwijdering of vergeten, beperking, verzet, overdraagbaarheid en intrekking van de gegeven toestemming, hiervoor kunt u een e-mail sturen naar: info@topciment.com

Daarnaast kan de belanghebbende contact opnemen met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit om aanvullende informatie te verkrijgen of een claim in te dienen. De toegang tot en/of het gebruik van de portal www.topciment.com kent de toestand van de gebruiker toe, die van deze toegang en/of het gebruik akkoord gaat met de hier weergegeven algemene gebruiksvoorwaarden. De bovengenoemde voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de algemene contractvoorwaarden die mogelijk verplicht zijn.

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de toegang tot en het juiste gebruik van de website met inachtneming van de huidige wetgeving, zowel nationaal als internationaal, evenals de principes van goede trouw, moraliteit, goede gewoonten en openbare orde, en met de toewijding om ijverig neem eventuele aanvullende instructies in acht die, met betrekking tot genoemd gebruik en toegang, kunnen worden gegeven door Grupo Negocios PO , SLU

Gebruikers zullen de website en haar diensten niet gebruiken voor illegale doeleinden of effecten en die schadelijk zijn voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze de website en diensten kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of verslechteren of het normale gebruik of genot van de website door andere gebruikers kunnen verhinderen.

Degenen die deze verplichting niet nakomen, zijn aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt , niet zijnde PO Business Group , S.L.U. verantwoordelijk in geen geval jegens derden voor de schade veroorzaakt door dit illegale gebruik.

In het bijzonder is het volgende verboden voor de gebruiker:

 1. Wijzigen of wijzigen van enig deel van de website, het omzeilen, deactiveren of op een andere manier manipuleren van de functies van de website.

 2. De toegang tot of het gebruik van de website en de inhoud ervan met illegale of ongeoorloofde doeleinden.

 3. Schending op enigerlei wijze van de fundamentele rechten ter ere van , afbeelding en persoonlijke en gezinsprivacy van derden.

 4. De overtreding van de geheimhoudingsplicht in communicatie.

 5. De schending van industriële en intellectuele eigendomsrechten of de regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

 6. Introduceer computervirussen, defecte bestanden of andere computerprogramma's die kan schade of wijzigingen veroorzaken in de inhoud, programma's of systemen van Grupo Negocios PO , SLU

 7. Stuur in ieder geval e-mails in massale en/of repetitieve manier naar meerdere mensen, en stuur geen e-mailadressen van derden zonder hun toestemming.

 8. Gebruik de website en de inhoud die erop wordt gehost voor commerciële doeleinden, tenzij er schriftelijke toestemming is van Grupo Negocios PO , S.L.U. Verboden commercieel gebruik omvat, zonder beperking:
  8.1 De wederverkoop of herdistributie van de website, de inhoud en/of de dienst via een andere website.
  8.2 Het gebruik van technieken van deep links die verwarring veroorzaken bij de gebruiker, zoals "framing", en/of veronderstellen een ongepast en ongeoorloofd gebruik van de reputatie van Grupo Negocios PO , SLU.

 9. De wederverkoop of herverdeling van de site Web, de inhoud en/of de service via een andere website. 

Business Group P.O. , S.L.U. is niet verplicht om de service of het gebruik van een gebruiker te controleren of de inhoud van een gebruikerssessie te bewaren. Echter, en niettegenstaande het voorgaande, heeft Grupo Negocios P.O. , S.L.U. behoudt zich het recht voor om op elk moment alle informatie te controleren, beoordelen, bewaren en/of openbaar te maken die nodig kan zijn om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, juridische procedures of administratieve vereisten.   

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alles rechten voorbehouden. Krachtens het bepaalde in de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op de Intellectuele Eigendom, de reproductie, verspreiding en openbare communicatie, inclusief de wijze van beschikbaarstelling, van de gehele of een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden , op elk medium en met elk technisch middel, zonder de schriftelijke toestemming van  Grupo Negocios PO , S.L.U. De gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van  Grupo Negocios P.O. , S.L.U. U kunt de elementen van de website www.topciment.com bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een ander fysiek medium, zolang het uniek en uitsluitend voor uw persoonlijk en privégebruik. De gebruiker dient zich te onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van een beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat is geïnstalleerd op de pagina www.topciment.com

UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

PO Business Group , S.L.U. is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen worden veroorzaakt, bijvoorbeeld: fouten of weglatingen in de inhoud, het niet beschikbaar zijn van de portal of de overdracht van virussen of kwaadaardige programma's of schadelijke in de inhoud, ondanks het nemen van alle noodzakelijke technologische maatregelen om deze te vermijden op de servers waarop de website wordt gehost.

WIJZIGINGEN

  PO Business Group , S.L.U. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de door haar passend geachte wijzigingen aan te brengen op haar website, om zowel de inhoud en diensten die via de website worden aangeboden als de manier waarop deze worden weergegeven, te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen. website.

LINKS

In het geval dat de website bevat links of hyperlinks naar andere internetsites, Grupo Negocios PO , S.L.U. oefent geen enkele vorm van controle uit over genoemde sites en inhoud.

In geen gevalPO Business Group , S.L.U. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van een link die behoort tot een website van een derde partij, en garandeert evenmin de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, omvang, waarachtigheid, validiteit en grondwettigheid van materiaal of informatie in een van de genoemde hyperlinks of andere internetsites.

Evenzo impliceert het opnemen van deze externe verbindingen geen enkele vorm van associatie, fusie of deelname met verbonden entiteiten.

RECHT VAN UITSLUITING

PO Business Group , S.L.U. behoudt zich het recht voor om de toegang tot haar website en/of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of dat van een derde partij, te ontzeggen of in te trekken aan gebruikers die deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet naleven. < /font>

ALGEMEENSCHAPPEN

Groepsbedrijf PO , S.L.U. zal de schending van deze voorwaarden en elk oneigenlijk gebruik van haar website nastreven, waarbij alle burgerlijke en strafrechtelijke acties worden ondernomen die wettelijk kunnen overeenkomen. 

WIJZIGING VAN DE HUIDIGE OMSTANDIGHEDEN EN DUUR

PO Business Group , S.L.U. kan de hier vastgestelde voorwaarden op elk moment wijzigen en naar behoren worden gepubliceerd zoals ze hier worden weergegeven. De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden hangt af van hun blootstelling en is geldig totdat ze door anderen naar behoren worden gepubliceerd.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De relatie tussen PO Business Group , S.L.U. en de gebruiker zal worden beheerst door de huidige Spaanse regelgeving en elke controverse zal worden voorgelegd aan de rechtbanken en rechtbanken van de overeenkomstige stad.

VOOR ELKE VRAAG OF INFORMATIE OVER DE HUIDIGE GEBRUIKSVOORWAARDEN, KUNT U CONTACT OPNEMEN: info@topciment.com