menu
Cerrar

Právne upozornenie a Ochrana súkromia

PRÁVNE UPOZORNENIE NA WEBE A POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všeobecné podmienky používania:

Grupo Negocios P.O., S.L.U. je majiteľom webovej stránky a doménového mena www.topciment.com

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

V súlade s povinnosťou informovať ustanovenou v článku 10 zákona 34/2002 zo 11. júla o službách informačnej spoločnosti a elektronického obchodu a NARIADENIE (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sa nižšie uvádzajú nasledujúce údaje: Identifikačné údaje zodpovednej osoby:

Grupo Negocios P.O., S.L.U., B97539076, Calle Rosas 33 - 46940 - MANISES - 963925989 correo: info@topciment.com 

OCHRANA ÚDAJOV

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. dodržiava smernice organického zákona 15/1999 zo 13. decembra o ochrane osobných údajov, kráľovského dekrétu 1720/2007 zo 21. decembra, ktorým sa schvaľuje nariadenie o vývoji organického zákona a NARIADENIE (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zabezpečuje správne použitie Grupo Negocios P.O. , S.L.U. sa zaväzuje, že požadované osobné údaje budú prísne nevyhnutné na poskytnutie požadovanej služby. V prípade potreby budete informovaní o povinnosti poskytnúť určité údaje, bez ktorých by nebolo možné poskytnúť službu. 

Rovnako, Grupo Negocios P.O. , S.L.U., ako zodpovedný za údaje, sa zaväzuje zachovať tajomstvo a dôvernosť o osobných údajoch, ktoré mu budú poskytnuté, prijíma všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, ktoré zabránia ich strate, zmene bez súhlasu alebo neoprávnenému prístupu, v súlade s Vykonávacím nariadením LOPD schváleným kráľovským dekretom 1720/2007, z 21. decembra. 

Rovnako sa užívateľa informuje, že kedykoľvek môže uplatniť práva na prístup, opravu, zrušenie a námietku uznávané v uvedenom organickom zákone 15/1999 zo 13. decembra 1999 o ochrane osobných údajov, oznámením to Grupo Negocios P.O. , S.L.U.

POUŽÍVATEĽIA

V súlade s Všeobecným nariadením o ochrane údajov vás informujeme, že vaše osobné údaje budeme spracovávať s cieľom:

Poskytnúť alebo doručiť objednanú službu alebo produkt a informovať vás o produktoch alebo službách zverejnených na našej webovej stránke

Osobné údaje poskytnuté sa budú uchovávať, pokiaľ bude trvať obchodný vzťah, nebude požadované ich vymazanie zo strany zainteresovanej osoby, alebo po dobu 1 roka od posledného potvrdenia záujmu, alebo po potrebnú dobu na splnenie právnych povinností. Spoločnosť NEBUDE rozhodovať automatizovane. Údaje sa nebudú poskytovať tretím stranám, okrem prípadov, keď existuje právna povinnosť a budeme ich spracovávať na základe vášho súhlasu.

Rovnako vás informujeme o možnosti uplatniť nasledujúce práva na vaše osobné údaje: právo na prístup, opravu, vymazanie alebo zabudnutie, obmedzenie, námietku, prenosnosť a odvolanie poskytnutého súhlasu, na to môžete poslať email na: info@topciment.com

Okrem toho sa zainteresovaná osoba môže obrátiť na príslušný dozorný orgán v oblasti ochrany údajov pre získanie ďalších informácií alebo podanie sťažnosti. Prístup a / alebo používanie portálu www.topciment.com priznáva postavenie používateľa, ktorý prijíma od tohto prístupu a / alebo použitia tu uvedené Všeobecné podmienky použitia. Uvedené podmienky sa budú uplatňovať bez ohľadu na Všeobecné obchodné podmienky, ktoré v prípade potreby musia byť dodržané.

Používateľ bude plne zodpovedný za prístup a správne používanie webovej stránky v súlade s platným právom, či už národným alebo medzinárodným, ako aj s princípmi dobrej viery, morálky, dobrých mravov a verejného poriadku, a súhlasí s dôkladným dodržiavaním akýchkoľvek ďalších pokynov, ktoré by mu mohli byť dané v súvislosti s takýmto používaním a prístupom od Grupo Negocios P.O. , S.L.U.

Používatelia sa zdržia používania webovej stránky a jej služieb na nezákonné účely alebo účinky, ktoré sú škodlivé pre práva a záujmy tretích strán, alebo ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo poškodiť webovú stránku a služby alebo brániť normálne využívanie alebo užívanie webovej stránky ostatnými používateľmi.

Tí, ktorí porušia túto povinnosť, budú zodpovedať za akékoľvek škody alebo škody, ktoré spôsobia, pričom Grupo Negocios P.O. , S.L.U. nie je v žiadnom prípade zodpovedný voči tretím stranám za škody spôsobené týmto nezákonným použitím.

Konkrétne je používateľovi zakázané nasledovné:

 1. Zmeniť alebo upraviť akúkoľvek časť webovej stránky, obísť, deaktivovať alebo manipulovať akýmkoľvek iným spôsobom funkcie webovej stránky.

 2. Prístup alebo používanie webovej stránky a jej obsahu pre nelegálne alebo neoprávnené účely.

 3. Porušenie akýmkoľvek spôsobom základných práv na česť, obraz a osobné a rodinné súkromie tretích strán.

 4. Porušenie povinnosti mlčanlivosti v komunikácii.

 5. Porušenie práv priemyselného a duševného vlastníctva alebo pravidiel upravujúcich ochranu osobných údajov.

 6. Zavádzanie počítačových vírusov, chybných súborov alebo akéhokoľvek iného počítačového programu, ktorý môže spôsobiť škody alebo zmeny v obsahu, programoch alebo systémoch Grupo Negocios P.O. , S.L.U.

 7. V každom prípade, posielať hromadné a / alebo opakované e-maily na e-mail tretích strán bez ich súhlasu.

 8. Používanie webovej stránky a obsahu na nej na komerčné účely, pokiaľ neexistuje písomný súhlas od Grupo Negocios P.O. , S.L.U. Medzi zakázané komerčné využitie patrí bez obmedzenia:
  8.1 Predaj alebo redistribúcia webovej stránky, jej obsahu a/alebo služby prostredníctvom inej webovej stránky.
  8.2 Používanie techník deep linking, ktoré u užívateľa vyvolávajú zmätok, ako napríklad "framing", a/alebo predstavujú neoprávnené a nelegálne využitie reputácie Grupo Negocios P.O. , S.L.U..

 9. Prepredaj alebo redistribúcia webovej stránky, jej obsahu a/alebo jej služby prostredníctvom inej webovej stránky. 

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. nemá povinnosť dohliadať na službu ani na jej využitie užívateľom ani uchovávať obsah akejkoľvek relácie užívateľa. Napriek tomu a bez ohľadu na vyššie uvedené, Grupo Negocios P.O. , S.L.U. si vyhradzuje právo kedykoľvek dohliadať, kontrolovať, uchovávať a/alebo odhaľovať akékoľvek informácie, ktoré môžu byť potrebné na splnenie akejkoľvek zákona alebo predpisu, právneho postupu alebo platného administratívneho požiadavku.   

INTELEKTUÁLNE VLASTNÍCTVO

Všetky práva vyhradené. Na základe ustanovení článkov 8 a 32.1, druhý odsek, zákona o autorských právach je výslovne zakázané reprodukovať, distribuovať a verejne komunikovať, vrátane jeho formy sprístupnenia, celkový alebo čiastočný obsah tejto webovej stránky, na komerčné účely, na akomkoľvek médiu a akýmkoľvek technickým prostriedkom, bez písomného povolenia od Grupo Negocios P.O. , S.L.U. Používateľ sa zaväzuje rešpektovať práva duševného vlastníctva a priemyselného vlastníctva vlastnené Grupo Negocios P.O. , S.L.U. Môže zobraziť prvky webovej stránky www.topciment.com a dokonca ich vytlačiť, kopírovať a ukladať na pevný disk svojho počítača alebo na akékoľvek iné fyzické médium, pokiaľ je to výlučne pre jeho osobné a súkromné použitie. Používateľ sa musí zdržať odstraňovania, menenia, obchádzania alebo manipulácie s akýmkoľvek ochranným zariadením alebo bezpečnostným systémom, ktorý by bol nainštalovaný na stránke www.topciment.com

VYLUČENIE ZÁRUK A ZODPOVEDNOSTI

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. nezodpovedá za škody akejkoľvek povahy, ktoré by mohli spôsobiť, napríklad: chyby alebo opomenutia v obsahu, nedostatok dostupnosti portálu alebo prenos vírusov alebo škodlivých programov v obsahu, napriek tomu, že prijali všetky potrebné technologické opatrenia na ich zabránenie na serveroch, na ktorých je hostovaná webová stránka.

MODIFIKÁCIE

  Grupo Negocios P.O. , S.L.U. vyhradzuje si právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia uskutočniť zmeny, ktoré považuje za vhodné na svojej webovej stránke, môže meniť, mazať alebo pridávať obsah a služby, ktoré sa poskytujú prostredníctvom nej, ako aj spôsob, akým sú tieto prezentované alebo umiestnené na jej webovej stránke.

ODKAZY

V prípade, že na webovej stránke sú k dispozícii odkazy alebo hypertextové odkazy na iné internetové stránky, Grupo Negocios P.O. , S.L.U. nebude vykonávať žiadnu kontrolu nad týmito stránkami a obsahom.

V žiadnom prípade Grupo Negocios P.O., S.L.U. neprevezme žiadnu zodpovednosť za obsah akéhokoľvek odkazu patriaceho k cudzej webovej stránke, ani nezaručí technickú dostupnosť, kvalitu, spoľahlivosť, presnosť, rozsah, pravdivosť, platnosť a ústavnosť akéhokoľvek materiálu alebo informácií obsiahnutých v žiadnom z týchto hypertextových odkazov alebo iných internetových stránkach.

Rovnako zahrnutie týchto externých spojení neznamená žiadne spojenie, zlúčenie alebo účasť na pripojených subjektoch.

PRÁVO NA VYLUČENIE

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť prístup na svoju webovú stránku a/alebo ponúkané služby bez potreby predchádzajúceho upozornenia, na vlastnú žiadosť alebo na žiadosť tretej strany, tým užívateľom, ktorí porušujú tieto Všeobecné podmienky používania.

VŠEOBECNOSTI

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. bude prenasledovať porušenie týchto podmienok, ako aj akékoľvek nesprávne použitie svojich webových stránok, pričom uplatní všetky občianske a trestné opatrenia, ktoré mu môžu náležať podľa práva. 

MODIFIKÁCIA TÝCHTO PODMIENOK A TRVANIE

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. môže kedykoľvek zmeniť tu uvedené podmienky, ktoré budú riadne zverejnené, ako tu sú. Platnosť uvedených podmienok bude závisieť od ich vystavenia a budú platiť, kým nebudú riadne zverejnené iné.

PLATNÉ ZÁKONY A JURISDIKCIA

Vzťah medzi Grupo Negocios P.O. , S.L.U. a užívateľ sa bude riadiť platnými španielskymi predpismi a akékoľvek kontroverzie budú predložené súdom a tribunálom príslušného mesta.

PRE AKÉKOĽVEK KONZULTÁCIE ALEBO INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA TÝCHTO PODMIENOK POUŽITIA MÔŽETE KONTAKTOVAŤ: info@topciment.com