menu
Cerrar

Informacja prawna i Polityka prywatności

INFORMACJA PRAWNA I POLITYKA PRYWATNOŚCI WEB

Ogólne warunki użytkowania:

Grupo Negocios P.O., S.L.U. jest właścicielem strony internetowej i domeny www.topciment.com

DANE IDENTYFIKACYJNE

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego oraz ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) poniżej przedstawiamy następujące dane: Dane identyfikacyjne odpowiedzialnej osoby:

Grupo Negocios P.O., S.L.U., B97539076, Calle Rosas 33 - 46940 - MANISES - 963925989 correo: info@topciment.com 

OCHRONA DANYCH

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. zgodnie z wytycznymi Organicznego Prawa 15/1999 z dnia 13 grudnia o Ochronie Danych Osobowych, Królewskiego Dekretu 1720/2007 z dnia 21 grudnia, który zatwierdza Rozporządzenie wykonawcze do Organicznego Prawa i ROZPORZĄDZENIA (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i dba o zapewnienie prawidłowego użytkowania Grupo Negocios P.O. , S.L.U. zobowiązuje się, że żądane dane osobowe będą ściśle niezbędne do wykonania żądanej usługi. W razie potrzeby zostanie poinformowany o obowiązku podania określonych danych, bez których nie byłoby możliwe świadczenie usługi. 

Również, Grupo Negocios P.O. , S.L.U., jako odpowiedzialny za dane, zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i poufności w odniesieniu do danych osobowych, które mu zostaną udostępnione, przyjmując w tym celu wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa, które zapobiegają ich utracie, modyfikacji bez zgody lub nieautoryzowanemu dostępowi, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rozwoju LOPD zatwierdzonym przez Królewski Dekret 1720/2007 z dnia 21 grudnia. 

Również informuje się Użytkownika, że w każdym momencie może skorzystać z praw dostępu, poprawiania, anulowania i sprzeciwu uznanych w tej Organicznej Ustawie 15/1999 z dnia 13 grudnia 1999 r. o Ochronie Danych Osobowych, zawiadamiając o tym Grupo Negocios P.O. , S.L.U.

UŻYTKOWNICY

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych informujemy, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

Udzielić mu lub dostarczyć zamówioną usługę lub produkt, a także informować go o produktach lub usługach opublikowanych na naszej stronie internetowej

Podane dane osobowe będą przechowywane, dopóki utrzymuje się relacja handlowa, nie zostanie zażądane ich usunięcie przez zainteresowaną osobę, lub przez 1 rok od ostatniego potwierdzenia zainteresowania, lub przez czas niezbędny do spełnienia obowiązków prawnych. Firma NIE podejmie decyzji automatycznych. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje taki obowiązek prawny, a my będziemy je przetwarzać na podstawie Twojej zgody.

Również informujemy o możliwości skorzystania z następujących praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych: prawo dostępu, sprostowania, usunięcia lub zapomnienia, ograniczenia, sprzeciwu, przenoszenia i wycofania udzielonej zgody, do tego celu możesz wysłać email na adres: info@topciment.com

Ponadto zainteresowany może zwrócić się do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych w celu uzyskania dodatkowych informacji lub złożenia skargi. Dostęp i/lub korzystanie z portalu www.topciment.com przyznaje status użytkownika, który akceptuje, od momentu takiego dostępu i/lub korzystania, Ogólne Warunki Użytkowania tutaj przedstawione. Wymienione Warunki będą miały zastosowanie niezależnie od Ogólnych Warunków Umowy, które w danym przypadku mogą być obowiązkowe.

Użytkownik będzie w pełni odpowiedzialny za dostęp i prawidłowe korzystanie ze strony internetowej zgodnie z obowiązującym prawem, krajowym lub międzynarodowym, zgodnie z zasadami dobrej wiary, moralności, dobrych obyczajów i porządku publicznego, zobowiązując się do starannego przestrzegania wszelkich dodatkowych instrukcji, które mogą być mu udzielone w związku z tym korzystaniem i dostępem, przez Grupo Negocios P.O. , S.L.U.

Użytkownicy powinni powstrzymać się od korzystania z witryny internetowej i jej usług w celach lub skutkach niezgodnych z prawem i szkodliwych dla praw i interesów osób trzecich, lub które w jakikolwiek sposób mogą uszkodzić, unieruchomić, przeciążyć lub pogorszyć witrynę internetową i usługi lub uniemożliwić normalne korzystanie lub cieszenie się witryną internetową przez innych użytkowników.

Osoby naruszające takie zobowiązanie będą odpowiedzialne za wszelkie szkody lub uszczerbki, które spowodują, a Grupo Negocios P.O. , S.L.U. nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialne wobec osób trzecich za szkody spowodowane przez to nielegalne użycie.

W szczególności, użytkownikowi zabrania się następującego:

 1. Zmienić lub modyfikować jakąkolwiek część strony internetowej, omijając, wyłączając lub w jakikolwiek inny sposób manipulując funkcje strony internetowej.

 2. Dostęp lub korzystanie z witryny internetowej i jej zawartości w celach nielegalnych lub nieautoryzowanych.

 3. Naruszenie w jakiejkolwiek formie podstawowych praw do honoru, wizerunku i prywatności osobistej i rodzinnej osób trzecich.

 4. Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy komunikacji.

 5. Naruszenie praw własności przemysłowej i intelektualnej lub przepisów regulujących ochronę danych osobowych.

 6. Wprowadzanie wirusów komputerowych, uszkodzonych plików lub jakiegokolwiek innego oprogramowania komputerowego, które może powodować szkody lub zmiany w treściach, programach lub systemach Grupo Negocios P.O. , S.L.U.

 7. W każdym razie, wysyłanie masowych i / lub powtarzających się e-maili na adres e-mail osób trzecich bez ich zgody.

 8. Korzystanie z witryny internetowej i zawartych na niej treści do celów komercyjnych, chyba że uzyskano na to pisemną zgodę od Grupo Negocios P.O. , S.L.U. Do zabronionych zastosowań komercyjnych należą, bez ograniczeń:
  8.1 Odsprzedaż lub redystrybucja strony internetowej, jej treści i/lub usługi za pośrednictwem innej strony internetowej.
  8.2 Korzystanie z technik deep linking, które wprowadzają użytkownika w błąd, takich jak "framing", i/lub stanowią niewłaściwe i nielegalne wykorzystanie reputacji Grupo Negocios P.O. , S.L.U..

 9. Odsprzedaż lub redystrybucja strony internetowej, jej treści i/lub usług za pośrednictwem innej strony internetowej. 

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. nie będzie miał obowiązku nadzorować usługi ani korzystania z niej przez użytkownika, ani zachowywać treści żadnej sesji użytkownika. Niemniej jednak, bez uszczerbku dla powyższego, Grupo Negocios P.O. , S.L.U. zastrzega sobie prawo do monitorowania, przeglądania, zachowywania i/lub ujawniania w dowolnym momencie wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do spełnienia jakiegokolwiek prawa lub regulacji, procedury prawnej lub stosownego wymogu administracyjnego.   

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z postanowieniami artykułów 8 i 32.1, drugiego akapitu, Ustawy o Prawie Autorskim, wyraźnie zabrania się reprodukcji, dystrybucji i publicznego udostępniania, w tym udostępniania, całości lub części treści tej strony internetowej, w celach komercyjnych, na jakimkolwiek nośniku i za pomocą jakiejkolwiek techniki, bez pisemnej zgody Grupo Negocios P.O. , S.L.U. Użytkownik zobowiązuje się do szanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do Grupo Negocios P.O. , S.L.U. Można wyświetlać elementy strony internetowej www.topciment.com a nawet je drukować, kopiować i przechowywać na twardym dysku komputera lub na dowolnym innym nośniku fizycznym, pod warunkiem, że jest to wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. Użytkownik powinien powstrzymać się od usuwania, zmieniania, omijania lub manipulowania jakiegokolwiek urządzenia ochronnego lub systemu zabezpieczeń, które mogłyby być zainstalowane na stronie www.topciment.com

WYKLUCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać, w tym między innymi: błędy lub pominięcia w treściach, brak dostępności portalu lub transmisję wirusów lub szkodliwych programów w treściach, mimo podjęcia wszystkich niezbędnych środków technologicznych, aby tego uniknąć na serwerach, na których znajduje się strona internetowa.

MODYFIKACJE

  Grupo Negocios P.O. , S.L.U. zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian, które uważa za stosowne na swojej stronie internetowej, mogąc zmieniać, usuwać lub dodawać zarówno treści i usługi, które są świadczone za jej pośrednictwem, jak i sposób, w jaki są one prezentowane lub zlokalizowane na jej stronie internetowej.

LINKI

W przypadku, gdy na stronie internetowej znajdują się linki lub hiperłącza do innych stron internetowych, Grupo Negocios P.O. , S.L.U. nie będzie wykonywać żadnej kontroli nad tymi stronami i treściami.

W żadnym przypadku Grupo Negocios P.O. , S.L.U. nie ponosi odpowiedzialności za treści jakiegokolwiek linku należącego do obcej strony internetowej, ani nie gwarantuje dostępności technicznej, jakości, niezawodności, dokładności, szerokości, prawdziwości, ważności i zgodności z konstytucją jakiegokolwiek materiału lub informacji zawartej w żadnym z tych hiperłączy lub innych stron internetowych.

Również włączenie tych połączeń zewnętrznych nie będzie oznaczało żadnego rodzaju stowarzyszenia, fuzji lub udziału z podłączonymi jednostkami.

PRAWO DO WYKLUCZENIA

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do swojej strony internetowej i / lub oferowanych usług bez konieczności uprzedzenia, na własne żądanie lub na żądanie osoby trzeciej, dla tych użytkowników, którzy naruszają niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania.

OGÓLNOŚCI

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. będzie ścigać naruszenie tych warunków, jak również wszelkie niewłaściwe korzystanie z jego strony internetowej, podejmując wszystkie działania cywilne i karne, które mogą mu przysługiwać zgodnie z prawem. 

ZMIANA NINIEJSZYCH WARUNKÓW I CZAS TRWANIA

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. może w dowolnym momencie zmienić warunki tutaj określone, które będą odpowiednio publikowane, jak tutaj pokazano. Ważność tych warunków zależy od ich ekspozycji i będą obowiązywać do momentu ich zmiany na inne odpowiednio opublikowane.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I SĄDOWA JURYSDYKCJA

Relacja między Grupo Negocios P.O. , S.L.U. i użytkownik będzie podlegać obowiązującemu prawu hiszpańskiemu, a wszelkie kontrowersje zostaną poddane sądom i trybunałom odpowiedniego miasta.

DO KAŻDEGO ZAPYTANIA LUB INFORMACJI NA TEMAT NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z: info@topciment.com