.
menu
Cerrar

Informacja prawna i polityka prywatności

INFORMACJA PRAWNA I POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Ogólne warunki użytkowania:

Grupo Negocios P.O., S.L.U. jest właścicielem strony internetowej i domeny www.topciment.com

DANE IDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym oraz ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)poniżej znajdują odzwierciedlenie następujące dane: Dane identyfikacyjne osoby odpowiedzialnej:.

Grupo Negocios P.O., S.L.U., B97539076, Calle Rosas 33 - 46940 - MANISES - 963925989 correo: info@topciment.com 

OCHRONA DANYCH

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. jest zgodny z wytycznymi ustawy 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych, Dekret królewski 1720/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. zatwierdzający rozporządzenie wykonawcze do ustawy organicznej oraz ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także zapewnia prawidłowe korzystanie z Grupo Negocios P. O. S.L.U. zobowiązuje się, że żądane dane osobowe będą absolutnie niezbędne do wykonania żądanej usługi. W stosownych przypadkach zostaną Państwo poinformowani o obowiązku podania określonych danych, bez których realizacja świadczenia nie byłaby możliwa. S.L.U., jako odpowiedzialny za dane, zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i poufności udostępnionych danych osobowych, podejmując wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec ich utracie, modyfikacji bez zgody lub nieupoważnionemu dostępowi, zgodnie z rozporządzeniem o rozwoju ustawy o ochronie danych osobowych zatwierdzonym dekretem królewskim 1720/2007 z dnia 21 grudnia. Użytkownik jest również poinformowany, że w każdej chwili może skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu uznanego we wspomnianej ustawie 15/1999 z dnia 13 grudnia 1999 r. o ochronie danych osobowych, zgłaszając je do Grupo Negocios P.O. , S.L.U.

UŻYTKOWNICY

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

Aby zapewnić lub dostarczyć Państwu zamówioną usługę lub produkt oraz poinformować Państwa o produktach lub usługach opublikowanych na naszej stronie internetowej

Podane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymywane są stosunki handlowe, osoba, której dane dotyczą, nie zażąda ich usunięcia, lub przez 1 rok od ostatniego potwierdzenia zainteresowania, lub tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych. Firma NIE będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których istnieje obowiązek prawny i będziemy je przetwarzać na podstawie Państwa zgody.

Podobnie informujemy o możliwości skorzystania z następujących praw w stosunku do swoich danych osobowych: prawo dostępu, sprostowania, usunięcia lub zapomnienia, ograniczenia, sprzeciwu, przenoszenia danych oraz do cofnięcia udzielonej zgody, w tym celu można wysłać wiadomość e-mail na adres: info@topciment.com

Ponadto zainteresowana strona może skontaktować się z właściwym organem kontroli ochrony danych w celu uzyskania dodatkowych informacji lub złożenia skargi. Dostęp i / lub korzystanie z portalu  www.topciment.com przypisuje warunek użytkownika, który akceptuje, od takiego dostępu i / lub korzystania, Ogólne Warunki Użytkowania odzwierciedlone tutaj. Powyższe warunki obowiązują niezależnie od Ogólnych Warunków Kontraktu, które mogą być obowiązkowe.

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostęp i prawidłowe korzystanie z witryny internetowej, zgodnie z obowiązującym prawem, krajowym lub międzynarodowym, jak również z zasadami dobrej wiary, moralności, dobrych obyczajów i porządku publicznego, a także z zobowiązaniem do sumiennego przestrzegania wszelkich dodatkowych instrukcji, które, w odniesieniu do takiego korzystania i dostępu, mogą zostać udzielone przez Grupo Negocios P. O. S.L.U.

Użytkownicy powinni powstrzymać się od korzystania z witryny internetowej i jej usług do celów niezgodnych z prawem lub szkodliwych dla praw i interesów innych osób, lub w jakikolwiek sposób uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić witrynę internetową i usługi lub utrudnić normalne korzystanie z witryny internetowej przez innych użytkowników.

Osoby naruszające to zobowiązanie będą odpowiedzialne za wszelkie straty lub szkody przez nie spowodowane, nie będąc Grupo Negocios P.O. S.L.U. odpowiedzialność w każdym przypadku wobec osób trzecich za szkody spowodowane przez to bezprawne użycie.

W szczególności zabronione dla użytkownika jest:

  1. Zmieniaj lub modyfikuj jakąkolwiek część strony internetowej poprzez obchodzenie, wyłączanie lub w inny sposób manipulowanie funkcjami strony internetowej.

  2. Uzyskiwanie dostępu lub korzystanie z Witryny i jej zawartości w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu.

  3. .
  4. Naruszenie w jakikolwiek sposób podstawowych praw do czci, wizerunku oraz prywatności osobistej i rodzinnej osób trzecich.

  5. Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy w komunikacji.

  6. Naruszenie praw własności przemysłowej i intelektualnej lub przepisów regulujących ochronę danych osobowych.

  7. Wprowadzenie wirusów komputerowych, wadliwych plików lub jakichkolwiek innych programów komputerowych, które mogą spowodować uszkodzenie lub zmiany w treści, programach lub systemach Grupo Negocios P.O. S.L.U.

  8. W żadnym wypadku nie wysyłaj masowych e-maili i/lub powtarzających się do wielu osób, lub wysyłaj adresy e-mail osób trzecich bez ich zgody.

  9. Wykorzystanie strony internetowej i treści na niej zawartych do celów komercyjnych, z wyjątkiem pisemnej zgody Grupo Negocios P.O. S.L.U. Zabronione zastosowania komercyjne obejmują, bez ograniczeń:
   8.1 Odsprzedaż lub redystrybucja strony internetowej, jej zawartości i / lub usług za pośrednictwem innej strony internetowej.
   8.2 Wykorzystanie technik głębokiego linkowania, które powodują zamieszanie u użytkownika, takie jak "framing", i / lub wiążą się z nadmiernym i bezprawnym wykorzystaniem reputacji Grupo Negocios P.O. S.L.U..

  10. Odsprzedaż lub redystrybucja strony internetowej, jej zawartości i / lub jej usług za pośrednictwem innej strony internetowej.   

  Grupo Negocios P.O. S.L.U. nie ma obowiązku monitorowania usługi lub korzystania z niej przez użytkownika ani przechowywania zawartości sesji użytkownika. Jednakże, i bez uszczerbku dla powyższego, Grupo Negocios P.O. S.L.U. zastrzega sobie prawo do monitorowania, przeglądania, przechowywania i/lub ujawniania w dowolnym czasie wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do przestrzegania obowiązującego prawa lub przepisów, postępowania prawnego lub wymogu administracyjnego.         

  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z postanowieniami art. 8 i 32.1, drugi akapit, ustawy o własności intelektualnej, są wyraźnie zabronione powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym sposób udostępniania, całości lub części zawartości tej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek medium i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez pisemnej zgody Grupo Negocios P.O. S.L.U. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do & nbsp;Grupo Negocios P.O. S.L.U. Można przeglądać elementy strony internetowej www.topciment.com , a nawet drukować, kopiować i przechowywać je na dysku twardym komputera lub innego sprzętu, pod warunkiem, że jest to tylko i wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. Użytkownik musi powstrzymać się od usuwania, zmieniania, omijania lub manipulowania jakimkolwiek urządzeniem ochronnym lub systemem bezpieczeństwa, który został zainstalowany na stronie www.topciment.com

  WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Grupo Negocios P.O. S.L.U. nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą powodować, ale nie ograniczają się do: błędów lub pominięć w treści, braku dostępności portalu lub transmisji wirusów lub złośliwych lub szkodliwych programów w treści, pomimo podjęcia wszelkich niezbędnych środków technologicznych, aby temu zapobiec na serwerach, które hostują stronę internetową.

  MODYFIKACJE

  MODYFIKACJE

    Grupo Negocios P.O. S.L.U. zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezapowiedzianych zmian, które uzna za stosowne na swojej stronie internetowej, może zmienić, usunąć lub dodać treści i usługi świadczone za pośrednictwem tego samego, jak sposób, w jaki są one prezentowane lub umieszczone na swojej stronie internetowej.

  LINKI

  W przypadku, gdy strona internetowa posiadała linki lub hiperłącza do innych stron internetowych, Grupo Negocios P.O. S.L.U. nie będzie sprawować żadnej kontroli nad takimi stronami i zawartością.

  W żadnym wypadku & nbsp;Grupo Negocios P.O. S.L.U. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość jakiegokolwiek linku należącego do innej strony internetowej, ani nie gwarantuje technicznej dostępności, jakości, niezawodności, dokładności, kompleksowości, dokładności, prawidłowości i konstytucyjności jakichkolwiek materiałów lub informacji zawartych w takich hiperłączach lub innych stronach internetowych.

  Zamieszczenie tych zewnętrznych linków nie oznacza żadnego rodzaju powiązania, połączenia lub uczestnictwa z podmiotami powiązanymi.

  PRAWO DO OPT OUT

  PRAWO DO OPT OUT

  Grupo Negocios P.O. S.L.U. zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do swojej strony internetowej i / lub usług oferowanych bez uprzedzenia, na własne żądanie lub na żądanie osoby trzeciej, do tych użytkowników, którzy naruszają niniejsze Warunki użytkowania.

  GENERALITIES

  GENERALITIES

  Grupo Negocios P.O. S.L.U. ścigać naruszenie tych warunków i wszelkie nadużycia z jego strony internetowej poprzez wykonywanie wszystkich działań cywilnych i karnych, które mogą odpowiadać przez prawo..   

  MODYFIKACJA TYCH WARUNKÓW I TERMINÓW

  Grupo Negocios P.O. S.L.U. może w każdej chwili zmodyfikować warunki określone w niniejszym dokumencie, które są odpowiednio publikowane w takiej formie, w jakiej się tutaj pojawiają. Ważność wyżej wymienionych warunków będzie zgodna z ich ekspozycją i będzie obowiązywała do czasu ich zmiany przez inne, odpowiednio opublikowane.

  APELACYJNE PRAWO I JURYSDYKCJA

  Zależność pomiędzy Grupo Negocios P.O. S.L.U. i użytkownik podlegają obowiązującemu ustawodawstwu hiszpańskiemu, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy i trybunały w odpowiednim mieście.

  W PRZYPADKU PYTAŃ LUB INFORMACJI DOTYCZĄCYCH NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z: info@topciment.com